Συνέδρια - 35o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Εργασίες-Περιλήψεις

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ

Αθήνα, 7-8 και 9 Δεκεμβρίου 2018


«Μαθηματικά: Έρευνα και Εκπαίδευση τον 21ο αιώνα»

     Το 35ο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα κλείσει συμβολικά για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΜΕ, και  του Έτους Μαθηματικών, όπως έχει ανακηρυχθεί το 2018 από το Υπουργείο Παιδείας προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της.
     Το Συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία, το ρόλο, τη διεύρυνση της παρουσίας και της αυξημένης ευθύνης των Μαθηματικών και των μαθηματικών στην οργάνωση και την κατανόηση του έντονα μαθηματικοποιημένου 21ου αιώνα.
     Ο σύνθετος αυτός στόχος  θα προσεγγιστεί στο επίπεδο της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των αλληλεπιδράσεών τους σε ένα περιβάλλον διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ψηφιακών αναπαραστάσεων και διαδικτυακών κατασκευών της σύγχρονης πραγματικότητας.
     Πρόκειται για μια ευρεία και επίκαιρη θεματολογία, που συνδέεται με τα επιτεύγματα της Μαθηματικής Έρευνας, τη διάχυση της Μαθηματικής Γνώσης και με τις μεταρρυθμίσεις στην Μαθηματική  Εκπαίδευση.

Υποβολή εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή του 35ου Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί για την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες και να παρεμβαίνει έγκαιρα και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην πολιτεία.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 28 Οκτωβρίου 2018 (τελική προθεσμία),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 info [at] hms [dot] gr

Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.  

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών

    Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
1. Οι Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10 σελίδες.
2. Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
3. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
   • Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
   • Μια κενή γραμμή.
   • Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
   • Το όνομα του συγγραφέα με κινητό τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
   • Δύο κενές γραμμές.
   • Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου,
      γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
   • Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
   • Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Κάθε αναφορά στην βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση. Αντιστρόφως, για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.
   • Βιβλιογραφία  (Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου ακολουθούν συνεχή  αρίθμηση πχ 1,2,3 …)
Παράδειγμα  Βιβλιογραφίας
    i.Heath Thomas (1956) ‘Τhe thirteen books of Εuclid’s elements’, Dover Publications, New York,
       Translated from the text of Heiberg.
    ii.Καραγιώργος Δημήτρης (1984) «Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών»
       (σελ. 318-326) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Εκδόσεις ΕΜΕ,  Αθήνα.
    iii.Hoshi Y. and Mochizuki (2011) On the combinatorial anabelian geometry of nodally nondegenerate
       outer representations, Hiroshima Math. J. 41, no. 3, 275-342

4. Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν
    να είναι Times New Roman Greek.
5. Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί
    και σε ξεχωριστά αρχεία.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Αθήνα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

7, 8 & 9 Δεκεμβρίου  2018

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Φραγκίσκος Καλαβάσης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 23 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad